Společnost Johannese Mathesia
sdružení sudetoněmeckých evangelíků
  Aktuality     Sdružení     Zpravodaj     Církevní dějiny  

Deutsche Seite
David Zeisberger

David Zeisberger

Z Kravařska, ze Suchdola v moravských Jeseníkách, od pradávna spojovací cesty mezi Čechami a Polskem, pochází jedna z nejzářivějších postav amerických dějin nezávislosti. Zde se narodil 11.dubna 1721 David Zeisberger.

Jeho rodiče, David a Rosina Zeisberger, byli věrnými členy Jednoty Bratrské. Na Moravě byla Jednota Bratrská zvláště silná avšak po bitvě na Bílé hoře jejího utrpení přibývalo. Mnozí kvůli své víře museli opustit zemi. Tento osud nepostihl jenom bratrského biskupa Komenského, nýbrž také rodiče Zeisbergerovi opustili spolu se svými dětmi, mezi nimi byl i pětiletý David, svou vlast. Našli útočiště v Lužici na statcích hraběte Nikolause Ludwiga von Zinzendorfa, zapáleného stoupence pietistického hnutí, kde spolu s jinými exulanty z Čech a Moravy založili osadu Herrnhut.

Hrabětem Zinzendorfem a exulanty v roce 1722 obnovená Jednota Bratrská se v oblasti německého protestantismu vyznačovala zvláštním úsilím na poli misie. Poté co hrabě Zinzendorf koupil území v britské kolonii Georgia, rodiče Davida byli mezi prvními dvaceti Bratřími, kteří deset let po svém příchodu do Herrnhutu putovali teď do Nového Světa. David zůstal. Musel nejdříve dokončit své školní období. Již při studiu latiny se ukázalo jedno z největších nadání mladého muže: jeho vnikající jazykové schopnosti. Když bylo Davidovi 15 let byl přeložen do holandské filiálky herrnhutských, krátce nato byla mu zaplacena cesta lodí do Georgie.

Tím začíná jeho šedesátiletá misijní doba mezi Indiány Severní Ameriky. Ale je to také jeho 60 let trvající střetávání se se státní mocí. Hned na začátku své činnosti na řece Delaware byl ohrožován Španěly z Floridy. V roce 1744 se naučil v nové osadě Jednoty Bratrské v Bethelehemu indiánskou řeč a v příštím roce odešel k mohavským Indiánům na Hudsonu. Přitom byl Angličany uvržen na dva měsíce do vězení jako francouzský špion. Nato byl v hlavním městě Indiánů Onodaga přijat pod jménem Ganousseracheri. V předvečer vyhlášení americké nezávislosti docházelo v oblasti Ohio znovu a znovu ke střetům mezi bílými usídlenci a z východního pobřeží vyhnanými indiánskými kmeny, mezi něž se také dostaly misijní stanice. Během válek o nezávislost mnohé indiánské kmeny stály na straně Britů.

V misijních stanicích byli Indiáni vychovánáni křesťansky v duchu Jednoty Bratrské. Nesměl se pít žádný alkohol a při nejmenším koncem týdne měl se člověk slavnostně obléci. Jinak Zeisberger dával přednost praktickému oblečení, takže byl považován za Indiána.

Zeisberger za sebou zanechal obsáhlé dílo. Nejvýznamnější jsou jeho jazykové studie. Tak sepsal čtyřjazyčný anglicko německý slovník pro indiánské jazyky Onondaga a Deleware, jakož i gramatiku různých indiánský jazyků a na tomto základě přeložil části Nového zákona. Jako většina Bratří zanechal po sobě obsáhlé deníky, v nichž se dodnes nachází mnoho detailů o životě Indiánů a jejich historii.

Obdařen mnoha dny David Zeisberger zemřel 17.listopadu 1808 ve věku 87 let.

Horst Schinzel
Církevní dějiny:

> Johannes Mathesius (1504-1565)
> David Zeisberger (1721-1808)
> Archiv biskupa Matouše Konečného v Mladé Boleslavi
> Vznik tolerančních sborů v Praze
> Evangelická církev v Rakousku v roce 1913
> Luterské sbory v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v roce 1918

Valid HTML 4.01!
© Copyright 2006-2019 Johannes-Mathesius-Gesellschaft - Evangelische Sudetendeutsche e.V.
www: https://www.mathesius.org Mail: info@mathesius.org
Webhosting: wyl.de Tuesday, 29-Jan-2019 12:48:25 CET