Johannes Mathesius

Německý reformátor v českých zemích

Johannes Mathesius (1504-1565) byl představitelem druhé generace druhé reformace. Rodák ze saského Rochlitzu patřil od svého mládi k nadšeným žákům Martina Luthera, kterého poznal v Norimberku a Augspurku nejprve přes jeho teologické spisy. Přestože ve Wittenberku mohl studovat jen dva roky, a to teprve mnohem později, měl k německému reformátorovi velmi blízký vztah. Zachoval pro další generace 487 Lutherových "Tischreden" (výroků u stolu) a stal se prvním Lutherovým životopiscem.

Od roku 1532 do své smrti v roce 1565 působil v mladém hornickém městě Jáchymov - nejprve jako učitel, potom jako farář. Pod panstvím hrabat Schlicků se na jižní straně Krušných hor už velmi brzy prosadila lutherská reformace. Právě v Jáchymově bylo zřízeno vůbec první místo evangelického faráře a také vystaven první evangelický kostel, ve kterém současně s Mathesiem jako kantor působil autor mnoha evangelických chorálů (Evangelický zpěvník č. 252, 352, 511, 646) Nikolaus Hermann.

Jako dlouholetý ředitel latinské školy organizoval Mathesius v Jáchymově školství a nemocnici a postavil také první evangelickou dívčí školu. Po prvním ozbrojeném střetnutí mezi evangelíky a katolíky ve Schmalkaldských válkách - Mathesius byl sám trestně stíhán a vyslýchán králem - poznal: Pokud reformace má přežít a vyvíjet se dále, potřebuje lidi. I v evangelických panstvích vyžaduje prosazování reformace soustředěné úsilí ve školství a vzdělání.

Mathesiovým hlavním posláním však bylo kázat: Tiskem vyšlo 1.500 jeho kázání. Také jeho biografie Martina Luthera má podobu 17 kázání. Neobvyklé úznání zažila v sedmdesátých letech minulého století některá z jeho kázání, když byla znovu publikována Národním technickým muzeem v Praze. Jedná se o sbírku "Sarepta nebo Hornická postila" - 16 masopustních kázání z let 1552-1562, ve kterých Mathesius svým jáchymovským farníkům živě vysvětluje vztah biblických příběhů k světu horníků. Proslulá kniha vyšla do roku 1679 celkem devětkrát a představuje dodnes prvotřídní pramen pro technologii a historii hornictví a hutnictví v českých zemích.